Pomoc > Regulamin
Pomoc
Jak odebrać fax?
Jak wysłać fax?
Masowa wysyłka faksów
Kreator PDF
Zapytaj
Regulamin
FAQ

MultiFax

REGULAMIN USŁUGI MULTIFAX

§1
Definicje
 1. Aktywacja - proces poprzedzający rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Hardnet obejmujący:
  1. rejestrację według jednego z poniższych sposobów:
   - elektroniczny: przez stronę www.multifax.pl/rejestrator,
   - tradycyjny: wysłanie na adres Hardnet podpisanego przez Użytkownika Zlecenia Usługi,
  2. akceptację Regulaminu Usługi według jednego z poniższych sposobów:
   - elektroniczny: przez stronę www.multifax.pl/rejestrator,
   - tradycyjny: wysłanie na adres Hardnet podpisanego przez Użytkownika Zlecenia Usługi,
  3. weryfikację przez Hardnet danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji,
  4. uruchomienie Usługi.
 2. Adres – wskazany przez Użytkownika adres lub adresy (nie więcej niż 10) poczty elektronicznej służący do doręczania Pliku Elektronicznego.
 3. Cennik – spis cen i taryf dotyczących Usługi MultiFax zamieszczony na stronie www.multifax.pl.
 4. Dokument – każde oświadczenie w formie pisemnej, niezależnie od treści.
 5. Identyfikator – login i hasło nadawany Użytkownikowi przez Hardnet umożliwiający dostęp do Platformy.
 6. Konto Użytkownika – indywidualny adres poczty elektronicznej nadawany Użytkownikowi przez Hardnet.
 7. Numer Telefoniczny Użytkownika - numer wskazany Użytkownikowi przez Hardnet z puli numerów MultiFax, ustalony w planie numeracji krajowej, w którym część ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego, wykorzystywany do przetwarzania Dokumentów na Plik Elektroniczny.
 8. Opłata Aktywacyjna – kwota uiszczona przez Użytkownika przy zakupie Usługi.
 9. Usługa – Usługa MultiFax.
 10. Usługa MultiFax – Elektroniczna Konwersja Dokumentów – przetwarzanie Dokumentów nadanych na Numer Telefoniczny Użytkownika do postaci Pliku Elektronicznego i doręczanie Pliku pocztą elektroniczną na Adres oraz Konto Użytkownika do odbioru Dokumentów oraz możliwość przetwarzania Dokumentów z Pliku Elektronicznego i nadawanie ich na numer telefoniczny wskazany przez Użytkownika w publicznej sieci telefonicznej wraz z Kontem Użytkownika służącym do odbioru i nadawania Dokumentów. Usługa świadczona jest przez Hardnet na rzecz Użytkownika, na podstawie Ramowego Regulaminu, Umowy, Regulaminu Usługi i Zlecenia Usługi.


§2
Świadczenie Usługi i Opłaty

 1. Hardnet będzie świadczyć usługę niezwłocznie po Aktywacji.
 2. Użytkownik dokonując aktywacji udziela Zlecenia świadczenia Usługi na czas nieokreślony.
 3. Każda ze stron może rozwiązać Zlecenie Usługi za trzydziestodniowym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku Usługi MultiFax Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat w wysokości określonej w Cenniku.
 5. Płatności dokonywane będą na podstawie Faktury VAT wysłanej do Użytkownika na adres wskazany podczas Aktywacji.
 6. Termin płatności faktury będzie nie krótszy niż siedem dni.
 7. Za dotrzymanie terminu określonego w ust.9 uznaje się datę wpływu kwoty na konto Hardnet.
 8. Po wykorzystaniu Opłaty Aktywacyjnej Usługi MultiFax świadczenie Usługi przedłużane jest automatycznie na okres kolejnych dwunastu miesięcy zgodnie z §2.2, chyba że co najmniej na 30 dni przed wykorzystaniem Opłaty Aktywacyjnej Usługi MultiFax Użytkownik wypowie Zlecenie Usługi w trybie §2.3 lub wskaże inną taryfę z aktualnego Cennika wysyłając maila na adres admin@multifax.pl.
 9. W przypadku wypowiedzenia Zlecenia Usługi przed wykorzystaniem całej Opłaty Aktywacyjnej nie wykorzystana część Opłaty Aktywacyjnej zaliczona zostanie przez Hardnet na poczet dezaktywacji Usługi.
 10. Dysponentem Konta Użytkownika jest Hardnet, co oznacza, że po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Zlecenia Usługi Użytkownik nie będzie rościł żadnych pretensji do tego Konta. Jednocześnie Użytkownik godzi się, aby Dokumenty znajdujące się na tym Koncie w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Zlecenia Usługi ulegały nieodwracalnemu skasowaniu.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2007 roku.
Logowanie Zaloguj

Zaufali nam